Ventilationsfilter och pollen

Många människor har problem med pollen och därför har de stora problem under vissa delar av året då vi andra upplever sköna dagar med värme och sol.

Kan man som pollenallergiker vistas i mekaniskt ventilerade lokaler med ventilationsfiltrering drar man stor nytta av detta. Med ett FTX-aggregat har man möjlighet att sätta in pollenfilter som begränsar halten av pollen inomhus och det är bara ett filter att byta, istället för ett vid varje fönster eller ventil som med frånluftsvärmepump.

Hela pollenkorn kan fångas i väl fungerande grovfilter. Pollenkornens storlek varierar mellan cirka 10-100 µm beroende på art. Använder man ventilationsfilter i klass F7 filterar man bort en stor del av pollen, avgas och dammpartiklar.

ventilationsfilter och pollen

Ett ventilationsfilter fyllt av partiklar.

Ventilationsfilter och pollen med FTX-aggregat

Många nya FTX-aggregat är som standard utrustade med F7-ventilationsfilter som renar luften innan den går in i huset. Dessutom får man tillräcklig ventilation så inomhusmiljön för allergiker blir väldigt bra. Därför är det ofta en god investering som minskar obehagen för den ökande skaran allergiker. Många försöker få till en enkel lösning och det är då ofta att stänga all ventilation till hemmet, men tyvärr blir effekten liten och man får andra bieffekter som dålig ventilation ger.

Det är sedan länge känt att de svenska storstäderna har ökande problem med luftföroreningar och höga halter av skadliga partiklar på grund av tät trafik, industrier och transporter. Detta har bidragit till att luften även i mindre svenska städer och tätorter periodvis kan bli mycket dålig och till och med överstiga satta gränsvärden.

Hantera kasserade ventilationsfilter

Oftast är det en kombination av pollen, avgas och dammpartiklar i ett vanligt ventilationsfilter. När du ska hantera kasserade filter bör du faktiskt vara försiktighet vid filterbyte och rådet är att använda filtermask när du byter dina filter, så riskerar du inte att inandas de farliga partiklarna. Många av aggregatens filter har metallram, oftast går det att ganska enkelt ta loss filterdelen från ramen och sortera ramen i metallskrot och filterdelen som restavfall. Har man träram eller filterkasseter så kan du sortera hela ventilationsfiltret som restavfall.
Byta ventilationsfilter

Hur ofta byter man ett filter?
Ett filter samlar på sig en mängd olika partiklar under sitt liv och vissa partiklar är mer farliga än andra. Därför rekommenderar man oftast att byta minst 1 gång per år och helst 2 ggr. Byggnader som befinner sig inom en radie om ca 2km från en större trafikerad väg samlar mycket giftiga avgaspartiklar i sina filter. Byggnader som befinner sig nära skogsområden samlar en stor koncentration av pollen i sina ventilationsfilter. Du som bor vid kusten  behöver oftast bara byta 1ggr per år, förutsatt att det inte finns en stor trafikerad väg inom en radie om 10km.